• youtube
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • pinterest

2020.01.19 ישיבה שנתית

שלום, בוא להתייעץ עם המוצרים שלנו!

פגישה שנתית
ב19.1920-20. במשרדנו עורכים מסיבה שנתית בשיג'יאז'ואנג, מסכמים ומדווחים על עבודת השנה כולה, משבחים את האנשים והצוות המתקדמים. קביעת יעדים לשנה הבאה.

jfhgj (2)

jfhgj (1)


זמן הודעה: 25-2020 ביוני